อยากทำธุรกิจต้องรู้ จ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานไทยดีกว่ากัน?

Free Downloads Photos, Download Free Free Downloads Stock Photos & HD Images

นายจ้างที่กำลังประกอบธุรกิจหรือฝ่ายบุคคลที่กำลังมองหาแรงงานที่มีความสามารถในการทำงาน อาจกำลังเปรียบเทียบและพิจารณาว่าแรงงานงานสัญชาติไหนมีความแตกต่างกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา หรือแรงงานไทยที่จะเหมาะสมกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นมากที่สุด

มาดูกันว่าแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติและแรงงานไทย มีความแตกต่างกันอย่างไรและแรงงานสัญชาติไหนตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด!

1. แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า

แรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในไทยนั้นถือว่ามีปริมาณที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 และพบมากในแทบทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากแรงงานพม่าสามารถนำเข้ามาทำงานได้ง่าย (แบบถูกกฎหมาย) เป็นจำนวนมากและไม่มีการจำกัดปริมาณแรงงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการนำเข้ามาทำงานที่ถูกกว่าสัญชาติอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงานต่างด้านโดยประมาณจะมีตั้งแต่

  • 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
  • 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 19,000 บาท
  • 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 18,000 บาท

 

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นายจ้างจะต้องยอมรับ คือ ปัญหาด้านภาษา เพราะแรงงานพม่าส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้หรือสื่อสารได้ไม่ดีเท่าที่ควร แรงงานพม่าจึงอาจจะไม่ตอบโจทย์งานด้านการสื่อสารหรืองานบริการที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า แต่จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก

 

2. แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา

แรงงานกัมพูชาถือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมาเป็นอันดับ 2 รองจากแรงงานพม่า ส่วนใหญ่มักจะทำงานในอุตสาหกรรมหนักหรืองานประเภท 3D (difficult, dirty and dangerous) ซึ่งนายจ้างไทยหลายคนต่างให้ความเห็นว่าแรงงานกัมพูชานั้นมีความขยันและอดทนสูง รวมถึงมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่นๆ จึงนิยมว่าจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานในอุตสาหกรรมหนักเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ทำงานด้านบริการ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงานที่ค่อนข้างถูก ประมาณคนละ 17,500 บาท แต่อุปสรรคในการทำงานก็คือด้านภาษาเช่นเดียวกับแรงงานพม่า

3. แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว

แรงงานลาว เป็นแรงงานต่างด้าวที่มีอัตราการเข้ามาทำงานในไทยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 สัญชาติข้างต้น เนื่องจากแรงงานลาวส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง จึงอาจไม่ได้รับหลักประกันด้านการทำงานและสวัสดิการที่ดีมากนัก ซึ่งหากนายจ้างที่ประกอบธุรกิจด้านนี้มีความพร้อมด้านเอกสารและสามารถจัดหาแรงงานลาวเข้ามาทำงานได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่

  • 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 19,000 บาท
  • 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
  • 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 17,500 บาท

ทั้งนี้ แรงงานลาวจะสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีกว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่นๆ เนื่องจากภาษาลาวและภาษาไทยมีความคล้ายคลึงกัน จึงเหมาะสำหรับงานบริการที่ต้องสื่อสารภาษาไทย รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายประเภท

4. แรงงานไทย

แรงงานไทยยังนับว่าเป็นแรงงานหลักที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมีตั้งแต่แรงงานไม่ต้องใช้ทักษะ แรงงานที่ต้องใช้ทักษะสูง ตลอดจนแรงงานฝีมือ เช่น งานตัดผม งานแกะสลักไม้ งานนายหน้า งานมัคคุเทศก์ หรืองานประดิษฐ์ต่างๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาติให้แรงงานต่างด้าวประกอบเป็นอาชีพได้ นอกจากนี้แรงงานไทยยังเป็นพลเมืองที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงตามกฎหมายไทย ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสำหรับแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูง แต่สำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการทักษะฝีมือเฉพาะทาง แรงงานไทยถือเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวทั้งพม่า กัมพูชาและลาว จะตอบโจทย์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจ SME รวมถึงงานอุตสาหกรรมหนักที่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่าแรงงานไทย แต่จะมีค่าใช้จ่ายด้านการนำเข้าแรงงานเข้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงเอกสารต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนแรงงานไทยจะสามารถทำงานในธุรกิจทุกประเภทและจะได้เปรียบกว่าในด้านการสื่อสาร รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีและความรู้เฉพาะด้านที่ไม่สามารถใช้แรงงานต่างด้าวได้

 

หากใครที่ประกอบธุรกิจและกำลังมองหาแรงงาน ควรวางแผนงบประมาณด้านแรงงานของตนเองให้รอบคอบและเตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยสามารถเลือกขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับ Rabbit Care เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในการทำธุรกิจและใช้เป็นทุนในการจ้างงานได้ เพื่อให้ได้แรงงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด!